ข้อมูลวิทยาลัย

Card image

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ที่ตั้ง 9/2 ซอย 26 ถนน เพชรเกษม ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 074 – 253231-2 โทรสาร 074 - 360080

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา

สภาพชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การคมนาคมสะดวกสบาย มีอาณาเขต

ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และแม่บ้าน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

เศรษฐกิจ

เขตพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่ใน เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าของชุมชนใกล้เคียง โดยมีตลาดหาดใหญ่ใน ตลาดพ่อพรหม เป็นต้น และที่สำคัญยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานสำคัญ คือ วัดหาดใหญ่ใน เป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปนมัสการ

สังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 รวมระยะเวลา48 ปี วิทยาลัยฯ ได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีกับชุมชนมาโดยตลอด ทำให้ชุมชนและผู้ปกครองมีความเชื่อถือ โดยส่งบุตรหลานมาเรียนตลอดจนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นักเรียนที่เข้ามาเรียน มีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถปรับตัวได้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารวิทยาลัยฯ มีเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงชมรมศิษย์เก่า ให้การสนับสนุนและพัฒนาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ายผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2519 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2519 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 0-7425-3231-2

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เดิมชื่อ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ ตั้งอยู่ในโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์สายสามัญโดยมีท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะท่านได้เล็งเห็นถึงการศึกษาของเยาวชน

ครั้นถึง พ.ศ.2521 ก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองมาก สถานที่เรียนไม่พอจึงย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันนี้ โดยได้รับที่ดินจาก คุณพ่อไพรัช คุณแม่พิศ สัตยารักษ์

ต่อมา พ.ศ. 2527 ก็ได้รับการร้องขอจากศิษย์และผู้ปกครองรวมทั้งผู้ใหญ่ในกรมฯ สนับสนุนให้เปิดสอนในระดับ ปวส. ด้วยเพราะจะได้ไม่ต้องเข้าเรียนต่อในกรุงเทพฯ จะได้คลายความห่วงใยในการเดินทางไกลและความแออัดของชุมชนเมืองหลวง จึงได้ขออนุญาตเปิดการสอนในระดับปวส. ขึ้น ชื่อว่า“โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ” โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้บริหารดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ ได้รวมกิจการกับโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2554

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ

(Disciplinary, Well – Behavior and Academic First)

วิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok