สมัครเรียน

การสมัครแบ่งเป็น 3 วิธี

  1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  2. ทาง Facebook ส่งข้อความ "สมัครเรียน" แจ้งชื่อ นามสกุล สาขาที่ต้องการเรียนให้ทราบ
  3. ทาง Line ส่งข้อความ "สมัครเรียน" แจ้งชื่อ นามสกุล สาขาที่ต้องการเรียนให้ทราบ

เอกสารการสมัคร

นักเรียนทั่วไป ระดับ ปวช./ปวส./ปวส.พิเศษ

  1. สำเนา ใบรับรองผลการเรียน (ฉบับจริงยื่นวันมอบตัว)
  2. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  5. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok