คณะผู้บริหาร

Card image

ผู้รับใบอนุญาต

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ผู้บริหารดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • เกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
Card image

ผู้จัดการ

อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา (M.Ed.) จาก George Mason University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Card image

กรรมการบริหาร

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการ (M.S.M.) จาก Southern Nazarine University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษาจาก Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Card image

กรรมการบริหาร

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงิน (M.B.A. Finance) จาก San francisco State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบการศึกษาปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ( Business Ad.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Card image

ผู้อำนวยการ

อาจารย์พิมพ์ชนก  ณ พัทลุง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษ์ จาก วิทยาลัยครูสงขลา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok