หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 สาขาวิชา

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน 1 สาขาวิชา

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชา

ทุกสาขา รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. ไม่จำกัดสาขา

สาขาวิชาการบัญชี

การบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมั่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จัดการเรียนการสอนบัญชีด้วยภาษาไทยและอังกฤษ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โอกาสในการต่อยอดคณะบัญชีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนต่าง ๆ ได้

รายละเอียด

สาขาวิชาการตลาด

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ถ้าหากปราศจากกลยุทธ์ทางด้านการตลาดก็จะไม่มีการขายสินค้า ถ้าหากปราศจากการขายก็จะปราศจากกำไรด้วย นักการตลาดทางด้านธุรกิจผู้เชียวชาญจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาด วิชาธุรกิจทางด้านการตลาดจะฝึกฝนนักเรียนให้กำหนดและดำเนินการทางด้านกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ ยกระดับการเรียนการสอน Brand market share ส่วนแบ่งการตลาดระดับโลกในการวางแผนธุรกิจ และการใช้ Application สำหรับ Startup business พร้อมพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบนอกกรอบที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด

รายละเอียด

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

จัดสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษามาลายู เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหรือศึกษาต่อ ให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ด้านภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง จัดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-Access Learning) โดยใช้สื่อภาพยนตร์ เพลง เพื่อฝึกทักษะด้านภาษามีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ภายในห้อง Sound lab ห้องมัคคุเทศก์ และมุมค้นคว้าที่มีอุปกรณ์มัลติมีเดียที่ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน รวมไปถึงการมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ

รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้หลักการทฤษฏีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุคก์กับกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการด้วยภาษาโปรแกรมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สอนด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยที่สุด ชำนาญทั้ง Software และ Hardware ใช้ระบบ Hybrid ในการสร้าง Application พร้อมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์และเว็บไซค์ เช่น Smartphone Tablet ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android iOS Windows MacOS และอื่น ๆ ที่ทันสมัย

รายละเอียด

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ให้ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว เพื่ออุตสาหกรรทการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบการบูรณาการวิชาด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและด้านอื่น ๆ ส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริง พร้อมรับบัตรมัคคุเทศก์ (Bronze card) เมื่อศึกษาจบ

รายละเอียด

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok