ผู้รับใบอนุญาต

ประวัติผู้รับใบอนุญาต

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เป็นบุตรคนโตของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน อดีตผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งนับเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอหาดใหญ่ จังหวักสงขลา เดิมชื่อ "โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา" ก่อตั้งมาประมาณ 65 ปี โดยมีท่านอาจารย์ประดิษย์ ดิษยะศริน เป็นเจ้าของโรงเรียน

จากบทความที่ท่านอาจารประณีต ได้เขียนขึ้นในหนังสือ "สัมฤทธิ์สาร" ของโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ชี้ให้เห็นว่าท่านอาจารย์ประณีตได้เจริญรอยตามคุณพ่อของท่าน คือ อาจารย์ประดิษย์ ดิษยะศริน เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีเมตตาและมีคุณธรรม เป็นผู้มีความขยัน อดทน พากเพียร ซึ่งในปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ได้เจริญเติบโตมาโดยลำดับ เปิดสอนในระดับอนุบาลและปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในชื่อ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้วย ความทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ ทำให้โรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์เป็นที่ยอมรับของสังคม อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ยังเป็นคนที่รักและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย การกุศล ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศล

เกียรติคุณผู้รับใบอนุญาต

 • ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2538 ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน จากสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้อยู่ในมาตรฐานแห่งคุณธรรม และความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
 • ได้รับเกียรติบัตรผู้ดำเนินงานสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการดีเด่น เขตการศึกษา 3 ประจำปี 2538
 • รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครู จากคุรุสภา ปีพ.ศ. 2541
 • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก
 • ได้ประกาศเกียรติบัตรจากเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นเมืองหาดใหญ่

ตำแหน่งทางสังคม

 • รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
 • ผู้พิพากษาสมทบจังหวักสงขลา สมัยที่ 3
 • นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
 • กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ด้านการศึกษา) จังหวัดสงขลา
 • กรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จังหวัดสงขลา
 • กรรมการที่ปรึกษาโครงการ "กองทุนรักบ้านเกิด"
 • กรรมการที่ปรึกษาจังหวัดสงขลา
 • กรรมการข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ (กต.ตร.)

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok